Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Jakubíková PhD.

Národné projekty

MyeLon - Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu

Bacterial Lon protease as an emerging tool for multiple myeloma treatment

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Modulácia CXCR4/CXCL12 signalizácie anti-myelómovou aktivitou CXCR4 antagonistu WZ811

Modulation of CXCR4/CXCL12 axis by the anti-myeloma activity of CXCR4 antagonist WZ811

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

* Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormanec Ján DrSc.

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

* imunocheck - Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ