Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.

Meno: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
Dátum narodenia: 1.4. 1954
Miesto narodenia: Úbrež, okr. Sobrance
Adresa bydliska: ul. Komenského 26, 040 01 Košice

Pracovisko: Archeologický ústav SAV, Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Hrnčiarska 13,
040 01 Košice,
Tel.: 055/26 22682, e-mail: kaminska@saske.sk

Vzdelanie:
DrSc. - Slovenská akadémia vied Bratislava, 2016
Doc. – Filozofická fakulta UK Bratislava, 2008
CSc. – Archeologický ústav SAV Nitra, 1989
PhDr. – Katedra archeologie, Masarykova Univerzita Brno, 1980
Mgr. – Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava,1978

Zamestnania:
1979 – doposiaľ: Archeologický ústav SAV Nitra, OVVS Košice
1978 – 1979: Okresné vlastivedné múzeum, Trebišov

Počet riešených grantových projektov VEGA: 11 (10 ukončených (z toho 5 ako hlavný riešiteľ a 5 ako spoluriešiteľ), 1 riešený).
Medzinárodné projekty: 3 (2 ako hlavný riešiteľ, 1 ako spoluriešiteľ)

Pedagogická činnosť:
2004–2009 som prednášala predmet Dejiny praveku a viedla semináre z praveku pre 1. ročník študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov: dejepis, na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach,
2006–2011 som prednášala a viedla semináre z paleolitu a mezolitu pre študentov odboru archeológia a klasická archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Od roku 2009 – prednášam a vediem semináre pre študentov histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach k predmetom: Dejiny slovenského praveku a včasná doba dejinná, Mobilita pravekých populácií v strednej Európe, Doby kamenné v slovenskom praveku.

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Commission VIII: Paléolithique supérieur d´Eurasie– členka komisie, organizácia spadá pod UNESCO

Terénne výskumy:
2016 - Seňa I
2009 – Trenčianske Teplice (mladý paleolit)
2007 - Trenčianska Teplá (stredný a mladý paleolit)
2005 – Košice (doba bronzová)
2002 - jaskyňa Dzeravá skala, Plavecký Mikuláš (stredný a mladý paleolit, eneolit)
2001 – Cejkov (mladý paleolit)
2000 – Nižný Hrabovec (stredný a mladý paleolit)
2000 – Košice (neolit, doba bronzová)
1998 – Čičarovce (eneolit, doba bronzová, doba rímska)
1997 – Banka pri Piešťanoch (mladý paleolit)
1996 – 1997 – Nemšová (mladý paleolit, neolit)
1987 – 1992, 1995 – Hôrka (stredný paleolit)
1986 – Slaninová jaskyňa, Háj (mladý paleolit)
1982 – 1983, 1985 – Hrčeľ (mladý paleolit, neolit, eneolit)
1980 – Košice (neolit)
1979 – Trebišov (stredovek)