Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lucia Benediková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. The Bronze Age settlement at Al-Khidr. In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, p. 9-32. ISBN 978­80­8196­028­4. Typ: ABD
  • BENEDIKOVÁ, Lucia. Archeologická topografia okresu Považská Bystrica : pramene z neskorej doby bronzovej až strednej doby laténskej so zreteľom na nálezy depotov (prípadová štúdia stredné Považie) = Archaeological topography of the district of Považská Bystrica : Sources from Final Bronze Age till Middle La Tène Period with respect to the hoard finds (case study Middle Váh river valley). In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska : Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2019, supplementum 12, s. 125-152. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: ADFB
  • Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: FAI
  • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia. The Hallstatt period settlement in Bernolákovo (distr. Senec). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, s. 23. Typ: AFE
  • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia. The Hallstatt period settlement in Bernolákovo (distr. Senec) : (poster). In Early Iron Age in Central Europe 4.- 6. 7. 2019, Wrocƚaw : Abstact. - Wroclaw : Uniwersytet, 2019, s. nestr. Typ: AFK
  • KVIETOK, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Settlement Stará Mara in Brusno and its role in the Iron Age settlement system of the Slovakian Western Carpathian mountain region. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 22-24. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus