Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Bučko PhD.

Národné projekty

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ