Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Peter Salner DrSc.

Národné projekty

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.

* SOS_CS_ROD - Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current images of socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family memory

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ