Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská PhD.

Národné projekty

* MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

* Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ