Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Daniel Luther CSc.

Národné projekty

* Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ