Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Daniel Luther, CSc.

Osobné údaje

Priezvisko/Meno: Luther Daniel
Adresa Kozia 19, 81103 Bratislava, SR
Telefón Pevná linka: 02/54415051
E-mail daniel.luther@savba.sk

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská
Dátum narodenia 1950
Pohlavie Muž

Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate :
Samostatný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. Odborné zameranie: tradičná ľudová kultúra so špecializáciou na obradovú kultúru; urbánna etnológia so zameraním na problematiku sociálnych vzťahov, diverzity, identity a národnostných menšín. Na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie som zaviedol a prednášal špecializáciu vizuálna antropológia. V rámci vedeckého výskumu som pracoval na viacerých úlohách, z ktorých ako najvýznamnejšiu uvediem Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska. Tu som viedol a redakčne spracúval lexikálnu skupinu Folklór. Od zavedenia grantového systému som sa podieľal na riešení 4 vedeckých projektov VEGA, ako vedúci riešiteľského kolektívu som viedol 5 vedeckých projektov VEGA (Transformácie identít menšiny, Diverzifikácia ako faktor formovania identity, Urbánne prostredie ako priestor diverzity, Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien, Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Od roku 2007 som bol vedúcim 2 projektov APVV (Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy: Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK; Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka).
Z publikovaných prác uvediem monografie Zabudnuté priadky: K spoločenskému životu mládeže na Slovensku (1990), Česká komunita v Bratislave v 20. storočí (2004), Z Prešporka do Bratislavy (2009), Bratislava Česko-Slovenská (2018), The Socio-Cultural Capital of Successful Villages (2021). Ako spoluautor som sa podieľal na syntetických dielach Etnografický atlas Slovenska (1990), Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (1994), Slovakia: European Contexts of the Folk Culture (2000). Popri tom som publikoval v odbornej tlači doma a v zahraničí vyše stovky štúdií.

Odborná prax
Od - do: Od roku 1974 nepretržite v Národopisnom ústave SAV, teraz v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV
- 1974-1978 vedecký ašpirant
- v rokoch 2006-2012 som pracoval na ½ úväzok v Ústave vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Samostatný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV v Bratislave

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vedecko-výskumná a pedagogická práca, vedenie doktorandov, vedúci výskumných projektov VEGA a APVV, člen Rady riaditeľa ÚEt SAV

Názov a adresa zamestnávateľa: Ústav etnológie SAV, 81364 Bratislava, Klemensova 19
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vedecko-výskumná činnosť

Vzdelávanie a príprava
Od - do Uveďte samostatnú položku za každé relevantné ukončené vzdelávanie/školenie, začnite najčerstvejším údajom.
Názov získanej kvalifikácie
- 1983 – CSc. v odbore etnológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
- v roku 1973 – absolvent národopisu na FiFUK v Bratislave

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:
Etnológia, urbánna etnológia, kultúrna a sociálna antropológia, špecializácia na obradovú kultúru, kultúrne dedičstvo

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., vedecké pracovisko

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:
3. stupeň (absolvované doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave)

Ocenenia
Národná cena Slovenskej republiky - za publikáciu Etnografický atlas Slovenska (spoluautor a redaktor kapitoly XVII. Divadelný prejav), 1992
Cena E.E. Kischa za literatúru faktu za dielo Taká bola Bratislava (spoluautor publikácii), Praha, 1992.
Premio Internationale di Studii Etnoantropologici G. Pitre-S. Marino. Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií, ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre etnohistóriu za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. a II., Palermo, 1995.
Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za publikáciu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. a II. (člen realizačného tímu, spoluautor a redaktor lexikálnej oblasti Folklór), 1995.
Prémia Literárneho fondu - za publikáciu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (člen realizačného tímu, spoluautor a redaktor lexikálnej oblasti Folklór), 1995.
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za publikáciu Slovakia ako autor kapitoly Folk Theatre, European Contexts of the Folk Culture, 1999.
Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za publikáciu Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (člen autorského kolektívu), 2001.
Prémia Literárneho fondu - za publikáciu Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (člen autorského kolektívu), 2001.
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za monografiu Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže na Slovensku, 2003.
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra, 2010.
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za knihu Z Prešporka do Bratislavy, 2009 – 2011.
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za editorstvo monografie Cudzinci medzi nami, 2009 – 2011.
Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012. Člen redakčného kolektívu, 2013.
Významná osobnosť SAV za rok 2020.