Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc.

Národné projekty

* Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana CSc.

* SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ