Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

E-mail: dobes@saske.sk
Oddelenie: Sociálna psychológia

Akademická kvalifikácia:
Ing., 1997, PHF EU, odbor Podnikové hospodárstvo
PhDr., 2000, FF PU, odbor Psychológia
PhD., 2002, NHF EU, odbor Národné hospodárstvo

Oblasti vedeckého záujmu:
• intervencie v školských triedach
• dynamika školských tried
• počítačové modelovanie biologických neurónových sietí

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Metodológia (SVÚ SAV)
Štatistika (SVÚ SAV)

Projekty:

Vedúci riešiteľ:
APVV: „Výskum interakcie lektorská dvojica – skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov". 2008-2010
VEGA: „Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy". 2012-2015

Publikácie:
Dobeš, M. (2015) Zážitky z triedy. CSPV SAV, Bratislava, SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. (2010) Môže nám byť spolu dobre. SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. a kol. (2006) Akí sme? SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M. (2005) Základy neuropsychológie. SVÚ SAV, Košice.