Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Jana Kuzmíková CSc.

Národné projekty

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.

Nové otázky k naturizmu.

New questions about naturism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ