Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Rok narodenia: 1960
Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka (1980 – 1984)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1990 (CSc.), 2004 (Doc.), 2011 (Prof.)
Odborné zameranie: literárna teória, slovenská literatúra po roku 1945, literárny život po roku 1948, historický žáner v slovenskej próze
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk, anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1986