Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Karol Marhold DrSc.

Medzinárodné projekty

Distribuovaný systém vedeckých zbierok – prechod do projektu ERIC

Distributed System of Scientific Collections Transition to ERIC Project; DiSSCo Transition) - HORIZON Coordination and Support Actions

Doba trvania: 1.12.2023 - 31.5.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

ELTtoEFDi - Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát

Unlocking Slovakia's Biodiversity Through Data Publishing

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.


Národné projekty

* Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španiel Stanislav PhD.

RET-EVOL-BRASS - Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ