Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Judit Görözdi PhD.

Medzinárodné projekty

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"

Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – 'World Literature' from the perspective of 'small literatures'

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy

Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.


Národné projekty

Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore

Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ