Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Peter Švec DrSc.

Medzinárodné projekty

NOMAGRAD - Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

Doba trvania: 1.4.2024 - 1.3.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.


Národné projekty

Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok

Analysis of microstructure formation and its influence on selected properties of lead-free solders

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti

Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov

Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

* MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ