Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Švec DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

MAGSAT - Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021
* MAGSAT - Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021
VALUEMAG - Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník
Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2020


Národné projekty

Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019
* FYVLASOVMAC - Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov
Atomically resolved structure and properties of complex metallic materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov
Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up - to - date theoretical, experimental, and technological procedures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
BENECON - Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
The behaviour of new progressive construction materials in aggresive enviroment of molten salts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HEES4T - Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.10.2021

Celkový počet projektov: 9

Poznámka:
* spoluriešiteľ