Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Katarína Strapcová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku
Subjective Perception of the Environmental Values in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ