Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Strapcová PhD.

Medzinárodné projekty

SHiFT - Spoločenské a humanitné vedy pre transformáciu a odolnosť voči zmene klímy, SHiFT

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience, SHiFT

Doba trvania: 26.9.2022 - 25.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.


Národné projekty

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ