Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Robert Klobucký PhD.

Národné projekty

* Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Spoločenská dôvera na Slovensku

Social trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ