Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ladislav Šamaj DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* EXSES - Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Základný stav a nízkoteplotné vlastnosti klasických coulombovských systémov
Ground state and low-temperature properties of classical Coulomb systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ