Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Rok narodenia: 1974
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kombinácia: história a hudobná veda (1999)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2004), PhDr. (Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2011)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2010)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudobnej kultúry v stredoeurópskom regióne so zameraním na obdobie stredoveku
Rok nástupu na pracovisko: 2004