Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Milan Rusko, PhD.

Vedúci Oddelenia analýzy a syntézy reči.
Obhájil dizertačnú prácu na tému "Modelovanie prozodických javov v slovenčine"

Výskumné oblasti:
Rozpoznávanie reči, syntéza reči
Identifikácia hovoriaceho
Prítomnosť emócií v reči (osobnitne reč pod stresom)

Zodpovedným riešiteľ projektov:
SpeechDat-E. Východoeurópske rečové databázy pre tvorbu hlasom ovládaných telefónnych aplikácií. 977017 (1998-2000)
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte. COST 271/06 (2008-2010)
Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby. APVV-0369-07 (2008-2010)
Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie. AV-4-0006-07 (2007-2009)
EURONOUNCE - Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby. EACEA(2007-2009)
GAMMA, Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky (2013 - 2017), FP7

Vedúci viacerých úspešných aplikačných projektov:
Automatický prepis diktátu (2009 – 2011) , Odberateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Subdodávateľ v projekte Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (2013 - 2015), (Odberateľ: Generálna prokuratúra SR)