Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Ing. František Čapkovič CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

- - Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ