Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. Ing. František Čapkovič, CSc.

František Čapkovič ukončil vysokoškolské štúdium v r. 1972 na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v odbore Technická kybernetika, špecializácii Automatizácia a riadenie. V rokoch 1972-1991 pracoval v Ústave technickej kybernetiky (ÚTK) Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po dokončení vedeckej prípravy v rokoch 1976-1979 v odbore Technická kybernetika, špecializácii Automatizácia a riadenie získal v r. 1980 vedeckú hodnosť kandidáta technických vied - CSc. - od Slovenskej akadémie vied. Od r. 1991, kedy bol ÚTK rozdelený, do r. 2001 pracoval v následníckom Ústave teórie riadenia a robotiky (ÚTRR) ako vedúci oddelenia. Od r. 1998 je docentom. Od r. 2001, kedy bol ÚTRR zlúčený s Ústavom informatiky (ÚI), dodnes pracuje v ÚI SAV ako docent a vedúci vedecko-výskumných projektov. Pracuje v oblasti riešenia problémov modelovania, analýzy a syntézy inteligentného riadenia udalostných systémov (discrete-event systems) a dynamických udalostných systémov (discrete-event dynamic systems - DEDS). V súčasnosti sú jeho práce založené najmä na teórii Petriho sietí a ich aplikáciách. Od r. 1991 bol vedúcim desiatich národných projektov GAV a VEGA a štrnástich medzinárodných projektov rôzneho typu (vrátane bilaterálnych a trilaterálnych projektov, projektov INCO Copernicus, Esprit, DAAD). Je autorom viac ako 250 významnejších publikácií v časopisoch, kapitolách kníh, zborníkoch konferencií, výskumných správach na zahraničných univerzitách (Dánsko, Japonsko).