Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivana Budinská PhD.

Medzinárodné projekty

BattPor - Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.

* SILVANUS - Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.3.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.


Národné projekty

* ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

* HYSPED - Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania

Research on the application of artificial intelligence tools in the analysis and classification of hyperspectral sensing data (HYSPED)

Doba trvania: 1.2.2022 - 30.9.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ