Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Mgr. Robert Andok PhD.

Medzinárodné projekty

* BattPor - Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.

* SWORD - Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti

Smart Wound monitoring Restorative Dressings

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bardošová Mária CSc.

Príprava štruktúr nanometrových rozmerov v 2D materiáloch použitím elektrónovej litografie

Preparation of nanometer patterns in 2D materials using electron beam lithography

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.


Národné projekty

* RFMEMS - Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov

Microelectromechanical sensors with radio frequency data transmission

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan DrSc.

* Nanoštruktúrne polovodivé materiály a ich integrácia do chemoodporových senzorov plynov a do senzorov ťažkých kovov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan

Progresívne metódy transferu nanoštruktúrnych polovodivých 2D materiálov na báze dichalkogenidov tranzitných kovov do mikroelektronických prvkov

Progressive methods of the transfer of nanostructured semiconductive 2D materials based on transition metal dichalcogenides onto microelectronic elements

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ