Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Kollár, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert - ŠUVADA, Robert - KOLLÁR, Jozef - GALVÁNEK, Dobromil - ROLEČEK, Jan. Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system [Teplomilné dubové lesy na Slovensku: klasifikácia vegetácie a expertný systém]. In Preslia, 2021, vol. 93, no. 2, p. 89-123. (2020: 4.167 - IF, Q1 - JCR, 1.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089 Typ: ADCA
 • PALAJ, Andrej** - KOLLÁR, Jozef. Expansion of Phanerophytes above the timberline in the Western Carpathians [Rozširovanie fanerofytov nad hornou hranicou lesa Západných Karpát]. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1 991-2 003. (2020: 1.350 - IF, Q4 - JCR, 0.282 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00782-1 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: ADDA
 • SÁNDOR, Renata** - IOVINO, Massimo - LICHNER, Ľubomír - ALAGNA, Vincenzo - FORSTER, Daniel - FRASER, Mariecia - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - SZABO, Anita - FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. (2020: 6.114 - IF, Q1 - JCR, 1.846 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MIELNIK, Lilla - HEWELKE, Edyta - WEBER, Jerzy - OKTABA, Lidia - JONCZAK, Jerzy - PODLASINSKI, Marek. Changes in the soil hydrophobicity and structure of humic substances in sandy soil taken out of cultivation. In AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT. ISSN 0167-8809, 2021, vol. 319, no., pp., Registrované v: WOS
  [2.1] NIKODEM, Antonin - KODESOVA, Radka - FER, Miroslav - KLEMENT, Ales. Variability of topsoil hydraulic conductivity along the hillslope transects delineated in four areas strongly affected by soil erosion. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2021, vol. 69, no. 2, pp. 220-231., Registrované v: WOS
 • ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ZVALA, Anton - IGAZ, Dušan. Evaluation of soil properties in variously aged Scots pine plantations established on sandy soil. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2021, vol. 69, no. 3, p. 347-355. (2020: 2.512 - IF, Q3 - JCR, 0.784 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, CCC, SCOPUS). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2021-0012 (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: ADDA
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** - KOLLÁR, Jozef - FALŤAN, Vladimír - PETROVIČ, František - GÁBOR, Marian. Management and land cover changes in the Western Carpathian traditional orchard landscape in the period after 1948 [Manažment a zmeny krajinnej pokrývky v tradičnej sadovej krajine v Západných Karpatoch v období po roku 1948]. In Agronomy-Basel, 2021, vol. 11, no. 2, article no. 366. (2020: 3.417 - IF, Q1 - JCR, 0.707 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4395. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy11020366 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus