Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Róbert Kanka PhD.

Medzinárodné projekty

* eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

MICROCLIM - Pohľad z mikroúrovne na alpínsku flóru v podmienkach zmeny klímy. Prepojenie pozorovaní a modelov na zlepšenie nášho chápania budúcnosti európskych vysokohorských rastlín

A micro-scale perspective on alpine floras under climate change. Linking observations and models to improve our understanding of the future of European high mountain plants

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.11.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert PhD.

* DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku

Danube River Research and Management in Slovakia and Austria

Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2022
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol Ph.D.


Národné projekty

* URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.

Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.

* Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef PhD.

* Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ