Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Róbert Kanka PhD.

Medzinárodné projekty

* eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert PhD.


Národné projekty

* Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

* Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef PhD.

* Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát

Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ