Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOLTIŽIAR, Martin - PETROVIČ, František - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ingrid - PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia) [Dlhodobý trend vývoja historickej kultúrnej krajiny UNESCO pamiatky: Vlkolínec (Slovensko)]. In 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 97. (6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • MICHAELI, Eva** - MAXIN, Matúš - SOLÁR, Vladimír - VILČEK, Jozef - BOLTIŽIAR, Martin. Geomorphological processes at the industrial sludge landfill in Sered, Slovakia [Geomorfologické procesy na industriálnej halde v Seredi, Slovensko]. In Sustainability, 2021, vol. 13, iss. 12, article no. 6 605. (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13126605 Typ: ADCA
  • MICHAELI, Eva** - SOLÁR, Vladimír - MAXIN, Matúš - VILČEK, Jozef - BOLTIŽIAR, Martin. The nature of the technosols on the waste from nickel production [Charakter technosolov na halde z výroby niklu]. In Sustainability, 2021, vol. 13, iss. 1, article no. 406. (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13010406 Typ: ADCA
  • PETROVIČ, František** - BOLTIŽIAR, Martin - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana - PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO monument: Vlkolínec (Slovakia) [Dlhodobý trend vývoja historickej kultúrnej krajiny UNESCO lokality: Vlkolínec (Slovensko)]. In Sustainability, 2021, vol. 13, article no. 2 227. (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13042227 (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus