Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Karol Pieta DrSc.

Medzinárodné projekty

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.


Národné projekty

Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robak Zbigniew PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ