Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Karol Pieta DrSc.

Medzinárodné projekty

* Konektivita v dobe železnej v Karpatskej kotline

Connectivity in the Iron Age in the Carpathian Basin

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.


Národné projekty

Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ