Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

ŽIVOTOPIS

Meno: Karol PIETA, PhDr., DrSc.
e-mail: karol.pieta@savba.sk
Vzdelanie: 1959-1964 štúdium prehistórie, Masarykova univerzita Brno
1968-1969 študijný pobyt DAAD, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität
des Saarlandes, Saarbrücken, SRN
1981 – CSc.
2003 – DrSc.

Pracovná činnosť:
1964- 1981 odborný pracovník, Archeologický ústav SAV Nitra, 1981- vedecký pracovník, t.č. vedúci vedecký pracovník, 1991-2008 zástupca riaditeľa, 2008-2010- vedecký tajomník, 2011- doteraz - zástupca riaditeľa.

Pedagogická činnosť: 1996/1997 Universität Wien; 1998 UK Bratislava; 2000/2001 Univ. Wien, 2001-2022 MU Brno
Výchova - skončení doktorandi: P. Roth, M. Hajnalová, V. Varsík, L. Benediková, T. Štolcová, B. Kovár, L. Luštíková, M. Jakubčinová, M. Švihurová-Kissová

Špecializácia: stredoeurópska archeológia doby laténskej, rímskej a sťahovania národov, včasný stredovek (Kelti, Germáni, Slovania), experimentálna archeológia, počiatky kresťanstva

Významnejšie terénne výskumy:
1965-1999 Liptovská Mara; 1972, 1985-1986 Nitra; 1975-1976 Podtureň; 1981-1983 Varín; 1986-1989 Lazisko; 1996, 1997 Východná, 2004-2023 - Bojná, 2006 – hrobka z doby sťahovania národov v Poprade. 2004-2009 Kuvajt
Experimentálne terénne aktivity:
1991-1995, 1998-2000, 2003-2005 Liptovská Mara; 1999-2000, 2011 - Hainburg a.d. Donau, 2004 – Biskupin, 2011-2023- Bojná

Domáce vedeckovýskumné projekty (vedúci):
Osada a životné prostredie (1996-1998); Slovensko vo sfére vplyvu antického sveta (1997-1999); Predslovanské osídlenie stredného Podunajska (Kontinuita a diskontinuita (2000-2002), Prvé historické národy na území Slovenska (2003-2005), Záchrana a ochrana historického kultúrneho dedičstva (2003-2005, spoluvedúci projektu). Keltské a germánske osídlenie v severnej časti Karpatskej kotliny (2006-2008). Hroby a sídla spoločenskej elity (2009-2011), Medzi starovekom a stredovekom (2012-2014), Včasnohistorické mocenské centrá – (APVV 2011-2014), Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch (2015-2017), Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami (APVV 2015-2019).
Zahraničné vedeckovýskumné projekty:
Korpus rímskych nálezov v európskom barbariku (1996- vedúci slovenskej pracovnej skupiny); Kelten-Römer-Germanen. Konfrontation an der Donau (1996-1998, Česká republika, Rakúsko, Slovensko: zodpovedný vedúci projektu); Rímske nálezy v strednom Podunajsku (1999-2000: Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, vedúci projektu); Carnuntum-Mühläcker (2001-2003: Rakúsko: člen pracovnej skupiny); Lexikon zur keltischen Archäologie (medzinárodný projekt, 2001-2003, vedúci pracovnej skupiny pre Slovensko a Poľsko), DFG projekt „Das frühvölkerwanderungszeitliche Kammergrab von Poprad, Slowakei – Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Auswertung eines außergewöhnlichen Fundes“ 2012-2015

Vedúci Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive (2004-2009) – výskum starokresťanskej osady – nestoriánskej misie

Členstvo: - Commitée pour la sidérurgie ancienne pri UNESCO
- Riadny člen Österreichisches Archäologisches Institut Wien
- Korešpondujúci člen Deutsches Archäologisches Institut Berlin
- NESAT (North European Symposium for archaeological Textiles)
-European Association for the advancement of Archaeology by experiment- Národný archeologický komitét
- ICOMOS
Člen Rady Archeologického ústavu AV ČR Brno (1991-2012)
- Člen rady pracoviska Ústavu archeologické památkové péče Brno (2007-)
- Člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied
- Archeologická rada pri MK SR: člen od 2002, predseda od 2006
Komisia pre osobitnú odbornú spôsobilosť MK SR, predseda subkomie

Redakčné rady:
Acta Archaeologica Carpathica, Krakov
Živá archeologice. Rekonstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové
Archaeologia Austriaca, Wien
Carnuntum Jahrbuch, Wien

Celkový počet publikácií: 235, z toho 9 monografií
Celkový počet ohlasov: 1876
Najvýznamnejšie monografie:
Die Púchov-Kultur. Nitra 1982
Liptovská Mara. Ein frühgeschichtliches Zentrum der Nordslowakei. Bratislava 1996
Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (a A. Ruttkay, M. Ruttkay) Nitra 2006, 2. vydanie 2007
Keltské osídlenie Slovenska. Bratislava 2008.
Keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Latènezeit. Bratislava 2010.

Najdôležitejšie výsledky: definícia dvoch archeologických kultúr, objav hrobky germánskeho veľmoža z obdobia sťahovania národov pri Poprade, sprístupnenie velkomoravského mocenského centra v Bojnej,

Ocenenia:
Zlatá medaila SAV
Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda za rok 2008 (2009)
Čestný občan obce Bojná (2010)
Zlatá plaketa Nitrianskeho samosprávneho kraja (2011)
Cena Mesta Nitry (2011)
Vedec roka 2011 (2012)
Pribinov kríž II. tr. (2012)