Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Alexandra Jarošová CSc.

Medzinárodné projekty

* ELEXIS - Európska lexikografická infraštruktúra

European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Benko Vladimír PhD.


Národné projekty

* SSSJ 5 - Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janočková Nicol PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ