Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. et Mgr. Katarína Balleková PhD.

Medzinárodné projekty

* Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku

-

Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.


Národné projekty

* SSN IV. - Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Smatana Miloslav CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ