Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Vladimír Krivý CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization - development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
* SUBURBA - Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization – development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ