Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • FALŤAN, Ľubomír. Socio-priestorové premeny vidieckych sídiel na Slovensku v začiatkoch 21. storočia – sociologická reflexia = Socio-Spatial Transformations of Rural Settlements in Slovakia at the Beginning of the 21st Century – Sociological Reflection. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 95-114. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231045Faltan%202-2019.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ADDA
  • FALŤAN, Ľubomír. Vidiecky priestor, vidiecke sídla a vidiecke spoločenstvo na Slovensku po roku 2000. In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 88-108. ISBN 978-80-87955-08-6. Dostupné na internete: <http://atlas-slezska.cz/wokrkshop/01_identita/Sbornik/Sbornik_identita.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop). Typ: AECA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus