Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Elena Blažová

Národné projekty

* Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.

* Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* ProSlo - Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska .

The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Malček Róbert PhD.

* Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ