Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.

RUTTKAY, Alexander, prof. PhDr., DrSc., Archeologický ústav SAV, Inštitute of Archaeology SAS • Narodený: 24. apríl 1941 Budapešť, Maďarsko • Štúdium: maturoval 1958 na gymnáziu v Piešťanoch, potom VŠ na Filozofickej fakulte UK Bratislava (1958-1963), smer spoločenské vedy, odbor archeológia. Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti: PhDr.-1967, CSc.-1975, DrSc. 1988, doc.-1993, prof.-1999. • Pra¬coviská a významné funkcie: Krajské vlastivedné múzeum v Bojniciach (1963-65), od 1965 Archeologický ústav SAV Nitra (1979-90 zástupca riaditeľa, 1990-91 predseda ve¬deckej rady, 1991-2008 riaditeľ, teraz vedúci vedecký pracovník, podiel na viacerých vedeckovýskumných projektoch), Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (2000-2007 garant odboru slovenské dejiny, 2000-2010 člen vedeckej rady UKF) • Dlhodobé študijné pobyty: Nemecko 1966 • Najdôležitejšie vedeckovýskumné vý¬sledky: Výskum včasného a vrcholného stredoveku, viedol početné terénne výskumy, na viacerých z nich prelomové nové poznatky (Ducové, Nitrianska Blatnica, Partizánske, Dražovce). Publikačná činnosť (výber): Mo¬nografie: Zbrane a výzbroj na Slovensku v 9. až polovici 14. stor. (1975-76); Umenie kované v zbraniach (1978); Stredoveké umelecké remeslo (1979); Dejiny dávnovekého Slovenska (1991); Vojenské dejiny Slovenska I. (1994), početné rozsiahle syntetické štúdie; časopisecké publikácie: 245; Pedagogická činnosť: najmä UKF v Nitre (1983-2010), UK v Bratislave, MU v Brne; Vedecká výchova: • Členstvo vo vedeckých organizáciách: Európska akadémia vied a umení, Medzinárodná únia slovanskej a stredovekej archeológie, Medzinárodná únia vied prehistorických a protohistorických pri UNESCO, Nemecký archeologický ústav, Slovenský komitét sla¬vistov, Vedecké kolégium SAV pre kultúrno-historické vedy.• Významné vyznamenania: Strieborná medaila Ľ. Štúra SAV (1991), dopisujúci člen Nemeckého archeologického ústavu (1992), Zlatá medaila Ľ. Štúra SAV (2001), čestné občianstva mesta Piešťany a obcí Ducové a Nitrianska Blatnica, Strieborná medaila UKF v Nitre (2001) Primátora mesta Nitry (2003), štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. st. (2007), Cena Ministerstva ŠVVŠ SR za celoživotné dielo (2011),
Cena mesta Nitry (2011), Prémia Literárneho fondu, sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí (2012).