Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Gertrúda Březinová CSc.

Medzinárodné projekty

* ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku

Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages

Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.


Národné projekty

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

-

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ