Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Gertrúda Březinová CSc.

Medzinárodné projekty

* Konektivita v dobe železnej v Karpatskej kotline

Connectivity in the Iron Age in the Carpathian Basin

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.


Národné projekty

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

* Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ