Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.

Narodil som sa 18. augusta 1949 v Ipeľskom Sokolci, okr. Levice.
1968-1973 - študoval som na Univerzite Komenského v Bratislave odbor archeológia. Svoju diplomovú prácu som venoval k spracovaniu staromaďarských pamiatok na Slovensku.V r. 1973 som bol prijatý na Archeologický ústav SAV v Nitre. Do roku 1978 som sa venoval predovšetkým výskumu včasného stredoveku. Výsledky svojej dovtedajšej aktivity som dovršil rigoróznou prácou " Príspevky k osídleniu juhozápadného Slovenska v 10. storočí", ktorú som obhájil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v r. 1979.Od r. 1978 sa venujem aj problematike, resp. terénnemu výskumu eneolitu. V r. 1979-1981 som bol interným ašpirantom AÚ SAV v Nitre. Svoju kandidátsku dizertáciu "Eneolitická spoločnosť vo svetle rozboru pohrebísk na území Karpatskej kotliny" som obhájil v r. 1983.
V r. 1990-1991 ako štipendista Humboldtovej nadácie som pôsobil na Sárskej univerzite v Saarbrückene u prof. J. Lichardusa.
Viedol som rad terénnych výskumov, napr. Kamenín, Bajč-Vlkanovo, Bešeňov, Všskovce nad Ipľom,Stránska, Levice atď. Pracoval som aj na zahraničných výskumoch a expedíciach v Maďarsku a v Bulharsku. Doposiaľ som publikoval okolo 200 vedeckých a odborných štúdií.