Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Pavol Kalinay CSc.

Národné projekty

Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch

Effects in spatially confined diffusion systems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalinay Pavol CSc.

* MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ