Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Milena Moyzeová PhD.

Národné projekty

* Demetra - Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (Demetra)

Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia (Demetra)

Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine

Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena PhD.

* Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny

Research of biocultural values of landscape

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ