Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

Krajinná ekológia, ochrana prírody, Hodnotenie socioekonomickej štruktúry, strety záujmov, ochrana prírody a prírodných zdrojov, kvalita životného prostredia, krajinné plánovanie, integrovaný manažment krajiny, revitalizácia krajiny, ekologické siete, práca so stakeholdrami a environmentálna výchova.