Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
LED-SW - Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte
Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2020
Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia
Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2025


Národné projekty

* Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku
Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov
Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gábor Ľubomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku
State and Prospects of Ethnolinguistic Research in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny
Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. ThLic. Lapko Róbert Th.D., PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom
Edition of Cyrillic Manuscript from 18th Century with Commentary and Notes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 8

Poznámka:
* spoluriešiteľ