Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Dlhodobo a systematicky sa venujem výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. Skúma používanie ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej i hovorenej forme ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Svoje výskumy sústreďujem na pomedzie jazykovo-kultúrnych a religióznych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina. Osobitný význam prikladám výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. Realizoval som terénne a archívne výskumy, ktoré priniesli dôležité výsledky najmä v oblasti výskumu starších dejín slovenského jazyka a kultúry a vzťahu k byzantsko-slovanskému jazykovému a kultúrnemu prostrediu; podarilo sa mi zozbierať a zdigitalizovať vyše 300 rukopisov a starých tlačí z prostredia východného Slovenska v cirkevnoslovanskom, slovenskom i latinskom jazyku, ktoré ostávali nepovšimnuté, ba neraz i úplne neznáme. Tento korpus materiálov systematicky spracúvam a sprístupňujem slovenskej i medzinárodnej vedeckej obci i širšej verejnosti. Z tohto korpusu pamiatok vychádzajú vedecké štúdie, monografické publikácie, vedecké i popularizačné prednášky a výstupy, v ktorých sa interdisciplinárna problematika neobmedzuje len na oblasť slavistiky a dejín slovenského jazyka a kultúry, ale presahuje najmä do oblasti kulturológie, etnológie a historiografie. Publikované štúdie a vedecké knižné práce ta poukazujú najmä na skutočnosť, že cyriliku a liturgickú cirkevnú slovančinu používanú v prostredí byzantskej tradície a kultúry na Slovensku nemožno pokladať za jediné kritérium, podľa ktorého sa dá od najstarších čias spoľahlivo určiť kultúrna, jazyková alebo etnická príslušnosť jej používateľov. Liturgický jazyk svedčí iba o príslušnosti k obradu a zachovávaní liturgickej tradície. Cyrilská a cirkevnoslovanská duchovno-kultúrna tradícia tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrnej identity Slovenska.

Významné ocenenia:
• Cena Slovenskej akadémie vied v oblasti oceňovania mladých vedeckých pracovníkov za vedeckovýskumnú prácu udelená v roku 2003
• Cena Predsedníctva SAV za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu publikáciu pri príležitosti 50. výročia SAV udelená v roku 2003
• Čestné uznanie v rámci udeľovania ocenení „Vedec roka SR 2006“ za publikáciu Cyrilské paraliturgické piesne - Kyrillische paraliturgische Lieder udelené v roku 2007
• Medaila z príležitosti 60. výročia Slovenskej akadémie vied v roku 2013
• Cena Ministerstva kultúry Bulharskej republiky z príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky – 24 mája, Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva za prínos do rozvoja a popularizácie bulharskej kultúry v roku 2013
• Pamätná medaila Teologickej fakulty Trnavskej univerzity z príležitosti 75. výročia založenia Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Medailu udelil zástupca Veľkého kancelára spolu s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (2016)
• Prémia Literárneho fondu (udelená dňa 26.9.2019) za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii spoločenských a humanitných vied za knižnú publikáciu Užhorodský rukopisný Pseudozonar (autori: P. Žeňuch, Je. Beľakovová, D. Najdenovová, P. Zubko, Š. Marinčák).
• Zlatý odznak Ústavu bulharského jazyka Bulharskej akadémie vied za prínos v oblasti rozvoja a popularizácie bulharistických jazykovedných výskumov (máj 2022).

Ohlasy v bibliografiách a encyklopédiách
• Latinská a a byzantská kultúra zachovaná v cyrilských písomnostiach na slovenskom území / Latin and Byzantine culture conserved in Cyrillic dokuments on Slovak territory / Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. In Suballyová, Ľubica (zost.): Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV / Top Scientific Teams and People at SAS. Bratislava: Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 254-258
• Peter Žeňuch. In: Behýlová, J.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014, s. 525 – 530. ISBN 978-80-224-1403-6 (doplnky k bibliografii za roky 2001 – 2005, súpis prác P. Žeňucha za roky 2006 – 2010).
• (pž): Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. In: Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied. Zost. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava 2015, s. 168 – 195. ISBN 978-80-89489-19-0.
• Kto je kto v slovenskej vede [online]. Dostupné na: http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskej-vede/osobnosti/veda-a-vyskum/2318-peter-zenuch [cit. 23. 1. 2017].
• Петер Женюх (heslo v encyklopédii) In: Encyklopedija sučasnoji Ukrajiny. tomus. 9. E – Ž. Kyjiv: 2009.
• Peter Žeňuch (heslo v encyklopédii Wikipédia) https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Žeňuch

Študijné pobyty:
• Štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a realizovaný v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie der Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v rokoch 2003-2005
• Obnovený štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a realizovaný v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie der Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v roku 2010
• Štipendijný pobyt v Institut for Balkan Studies, Thessaloniki, Grécko v roku 1996
• Výskumné pobyty v Bulharsku, Rusku, Českej republike, Srbsku, Poľsku, na Ukrajine.