Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Renčo PhD.

Národné projekty

SOILMIC FOR - Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renčo Marek PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ