Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.

Mgr. Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD. je vedeckou pracovníčkou Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1999 a v roku 2002 ukončila štúdium voľného umenia (maľba) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. PhD. získala na Ústave dejín umenia SAV v roku 2003. Jej hlavnou výskumnou orientáciou je umenie 17. a 18. storočia na Slovensku, zvlášť rozličné pohľady na umenie stredoslovenských banských miest [Pictorissa Cremniciensis. Bratislava 2004; spolu s Jankou Kollárikovou editor katalógu Zbierka umenia 15. – 18. storočia Národnej banky Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica. Kremnica 2006; Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und seine Altarbilder für die Franziskaner in Kremnica. In: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (eds.): Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen – Brno 2007; editor zborníka Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Bratislava 2007]. Zároveň participovala na niekoľkých individuálnych a kolektívnych grantoch [zvlášť APVT-51-017504 Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku www.arslexicon.sk; www.arslexicon.com]. Absolvovala niekoľko štipendijných pobytov v zahraničí, naposledy 6-mesačný výskumný pobyt na University of California Los Angeles v roku 2007 [Fulbright Awards for Research and Lecturing in the U.S.].