Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Ivan Lukšík CSc.

Národné projekty

* Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.

* Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity

Learning from intimate relationships among young adults in Slovakia: the role of relationship types and cognitive rigidity

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kallová Nikola PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ