Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Ivan Lukšík CSc.

Národné projekty

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.

* Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ