Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Miroslav Popper CSc.

Medzinárodné projekty

* PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe

Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe

Doba trvania: 1.11.2018 - 31.8.2021
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

* ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood

Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ