Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Ján Novotný, PhD.

Mgr. Ján Novotný, PhD.

Zamestnanie:
Od 1999 Geografický ústav SAV (Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov)

Vzdelanie:
1994-1999 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (odbor geografia a kartografia) - Mgr.
1999-2004 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – školiace pracovicko Geografický ústav SAV (odbor fyzická geografia a geoekológia) – PhD.
2014 - samostatný vedecký pracovník

Vedecko-výskumné zameranie:
- fluviálna geomorfológia (geomorfologický efekt povodní, vývoj pôdorysných vzoriek, erózia brehov)
- neotektonika, pasívne morfoštruktúry, geomorfologická hodnota hornín

Vybrané publikácie:
NOVOTNÝ, J. a MINÁR, J. (2001). Analýza vzťahu georeliéfu a litosféry v katastrálnom území Belá pri Varíne. In Minár, J. et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Geografické spektrum, 3, Bratislava (PRIF UK), s. 160-163.
NOVOTNÝ, J. (2002). Reliéf bradlového pásma Kysuckej vrchoviny. Geomorphologia Slovaca, 2, 1, 66-78.
NOVOTNÝ, J. (2003). Influence of neotectonics on the relief development of the Pieniny Klippen Belt (Example from the Kysucká vrchovina Upland). Geomorphologia Slovaca, 3, 2, 30-37.
LEHOTSKÝ, M. a NOVOTNÝ, J. (2004). Morfologické zóny vodných tokov Slovenska. Geomorphologia Slovaca, 4, 2, 48-53.
NOVOTNÝ, J. (2005). Pasívne morfoštruktúry Kysuckých bradiel a ich neotektonická transformácia. Geomorphologia Slovaca, 5, 2, 49-62.
NOVOTNÝ, J. (2006). Geomorfologická analýza Kysuckých bradiel. Geographia Slovaca, 22. Bratislava (Geografický ústav SAV).
NOVOTNÝ, J., LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2007). Súčasný morfologický vývoj medzihrádzového priestoru (Dunaj, Bratislava). Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 7, 2, 72-78.
LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., GREŠKOVÁ, A. (2008). Complexity and Landscape. Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 60, 2, 95-112.
SZMAŃDA, J. B., LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J. (2008). Sedimentological record of flood events from years 2002 and 2007 in the Danube river overbank deposits in Bratislava (Slovakia). Moravian Geographical Reports, 16, 4, 25-32.
LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., SZMAŃDA, J. B. (2009). Flooding and geomorphic evolution of modern floodplain - case study of the Danube River downstream of the Devínska Gate. Revue Roumaine de Géographie, 53, 1, 81-90.
LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., SZMAŃDA, J. B., GREŠKOVÁ, A. (2010). A suburban inter-dike river reach of a large river: Modern morphological and sedimentary changes (the Bratislava reach of the Danube River, Slovakia). Geomorphology, 117, 3-4, 298-308.
LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J. (2010). Response of the Danube river floodplain to flood events during 2002-2007 period. Quaestiones Geographicae, 29, 3, 37-45.
URBÁNEK, J., NOVOTNÝ, J. (2012). Dynamika fluviálneho systému potoka Vydrice. Geografický časopis, 64, 3, 267-286.
LEHOTSKÝ, M., FRANDOFER, M., NOVOTNÝ, J., RUSNÁK, M., SZMAŃDA, J. B. (2013). Geomorphic/Sedimentary Responses of Rivers to Floods: Case Studies from Slovakia. In Lóczy, D., ed. Geomorphological Impacts of Extreme Weather. Springer, Dordrecht, pp. 37-52.
NOVOTNÝ, J., CEBECAUEROVÁ, M. (2016). Vybrané aspekty transformácie fluviálneho systému rieky Váh v 20. storočí. Geografický časopis, 68, 1, 73-92.

Pedagogická činnosť:
-

Iné aktivity:
- riešené projekty:
2000 - 2002 Nová koncepcia vývoja reliéfu Slovenska na základe výskumu jeho morfoštruktúrnych a morfodynamických aspektov (VEGA)
2003 - 2005 Neotektonika a jej obraz v reliéfe slovenských Karpát (VEGA)
2004 - 2005 Priestorová diferenciácia hydrologického cyklu krajinných štruktúr a hydroekologické hodnotenie využívania krajiny v intenciách trvalej udržatelnosti (VEGA)
2006 - 2008 Typy a vývojové modely dolinových a korytovo-nivných geosystémov (VEGA)
2009 - 2011 Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky (VEGA)

2010: Scenáre vývoja reprezentatívnych ekosystémov krajiny Slovenska v kontexte globálnych zmien (Projekt SAV-FM-EHP)

2010 – 2012 The influence of hydrotechnical constructions on the development of fluvial systems of the Lower Vistula and the Danubian Lowland (Medziakademický poľsko – slovenský projekt)

- členstvo vo vedeckých spoločnostiach:
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (vedecký tajomník 2002 – 2010; hospodár od 2010)
Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV (vedecký tajomník a hospodár od 2008)

- členstvo v redakčných radách:
Geomorphologia Slovaca et Bohemica (od 2006; výkonný redaktor od 2010)