Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. RNDr. Eduard Ujházy CSc.

Národné projekty

* Experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach vo viacgeneračnej štúdii na potkanoch

Experimental real-life risk simulation approach: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses in extended one-generation reproductive toxicity study

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ