Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zdenko Špitálsky PhD.

Medzinárodné projekty

PolyBioMat - Funkčné materiály na báze polylaktidov.

Polylactide-based multifunctional materials.

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Metropolis - Duté vodivé vlákna pre elektromagnetické tienenie pripravené elektrostatickým zvlákňovaním taveniny.

Melt electrospinning of hollow conductive fibers for electromagnetic shielding.

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.


Národné projekty

* BioPolSil - BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ