Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zdenko Špitálsky PhD.

Medzinárodné projekty

* PHOTOPAINT - Antibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu

Antibacterial polymer coating for global application

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kováčová Mária PhD.

Metropolis - Duté vodivé vlákna pre elektromagnetické tienenie pripravené elektrostatickým zvlákňovaním taveniny.

Melt electrospinning of hollow conductive fibers for electromagnetic shielding.

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.


Národné projekty

Polymérne kompozity pre 3D tlač

Polymer Composites for 3D Printing.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ