Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anna Jenčová DrSc.

Národné projekty

* DEQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

* QUANTPROBALG - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ